Løse forslag til saken

Prop. 84 S (2016-2017), Innst. 385 S (2016-2017)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 16 fra Njåstad, Helge André på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre


Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen fra 1. januar 2020.

Forslag nr. 17 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sørge for det i større grad tas helhetlige miljøhensyn i planarbeidet og arealforvaltningen i henhold til plan- og bygningsloven, samt sikre at innsigelser fra regionalt nivå vektlegges tyngre i saker som kommer til behandling i departementet.

Forslag nr. 18 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sikre at fylkeskommuner og fylkesmenn oppmuntres til å gjenoppta sin viktige funksjon som innsigelsesmyndighet i saker av viktig regional og nasjonal betydning, som areal og jordvern, næring og miljø og natur.