Løse forslag til saken

Meld. St. 16 (2016-2017), Innst. 364 S (2016-2017)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 6 fra Vinje, Kristin på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre


Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan oppnå autorisasjon i Norge.