Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Meld. St. 16 (2016-2017), Innst. 364 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 364 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Tiltakene i meldingen tar bl.a. sikte på at undervisningen ved universiteter og høyskoler skal sidestilles forskningsvirksomheten. Under behandling av meldingen ble det flertall for et forslag om å be regjeringen utrede hvordan man trinnvis kan innføre en mentorordning i høyere utdanning. Videre vedtok Stortinget enstemmig å be regjeringen sørge for at søkere om studiestøtte for utenlandsstudier blir informert om utdanningen kvalifiserer til autorisasjon eller andre godkjenninger som er nødvendige for å utøve yrket i Norge. Enstemmig vedtatt ble også et forslag fremlagt i salen vedrørende kompenserende tiltak for at nærmere angitte studenter med avsluttet profesjonsstudier i utlandet kan oppnå autorisasjon i Norge. Øvrige forslag til vedtak ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2017