Løse forslag til saken

Prop. 92 L (2016-2017), Innst. 427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017)

Forslag nr. 1 fra Johansen, Morten Ørsal på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre


Anmerkning:
Under III antas følgende bestemmelser å skulle endres slik:
§ 12 sjuende og niende ledd oppheves ikke. Åttende ledd forblir åttende ledd.
§ 19 skal lyde:
§ 19 Tilsyn
Kommunen og fylkesmannen fører tilsyn med at føresegnene i §§ 8 til 12 vert haldne.
§ 20 første ledd skal lyde:
For å sikre at føresegnene i §§ 8 til 12 vert haldne, eller vedtak etter desse paragrafane vert gjennomført, kan departementet påleggje den ansvarlege tvangsgebyr.

Forslag nr. 2 fra Pollestad, Geir på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti


Lovvedtaket bifalles ikke.

Anmerkning:

Lovforslaget bør henlegges.

Forslag nr. 8 fra Farstad, Pål på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen utrede forslaget om å frita skog- og utmarkseiendommer fra konsesjonsloven som sådan, fritak knyttet til arealgrenser som for eksempel 3 000 dekar, og samtidig utrede en heving av 500 dekargrensen på produktiv skog i konsesjonsloven.

Forslag nr. 9 fra Farstad, Pål på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensen av en videre liberalisering av konsesjonsplikten utover de lovmessige endringer som nå vedtas for rene skogeiendommer.