Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Løse forslag til saken

Prop. 92 L (2016-2017), Innst. 427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017)

 • Forslag fremmet under første behandling

  Forslag nr. 8 fra Farstad, Pål på vegne av Venstre


  Stortinget ber regjeringen utrede forslaget om å frita skog- og utmarkseiendommer fra konsesjonsloven som sådan, fritak knyttet til arealgrenser som for eksempel 3 000 dekar, og samtidig utrede en heving av 500 dekargrensen på produktiv skog i konsesjonsloven.

  Forslag nr. 9 fra Farstad, Pål på vegne av Venstre


  Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensen av en videre liberalisering av konsesjonsplikten utover de lovmessige endringer som nå vedtas for rene skogeiendommer.

 • Forslag fremmet under andre behandling

  Forslag nr. 1 fra Johansen, Morten Ørsal på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre


  Anmerkning:
  Under III antas følgende bestemmelser å skulle endres slik:
  § 12 sjuende og niende ledd oppheves ikke. Åttende ledd forblir åttende ledd.
  § 19 skal lyde:
  § 19 Tilsyn
  Kommunen og fylkesmannen fører tilsyn med at føresegnene i §§ 8 til 12 vert haldne.
  § 20 første ledd skal lyde:
  For å sikre at føresegnene i §§ 8 til 12 vert haldne, eller vedtak etter desse paragrafane vert gjennomført, kan departementet påleggje den ansvarlege tvangsgebyr.

  Forslag nr. 2 fra Pollestad, Geir på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti


  Lovvedtaket bifalles ikke.

  Anmerkning:

  Lovforslaget bør henlegges.