Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Prop. 92 L (2016-2017), Innst. 427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 06.06.2017Innst. 427 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.). Stortinget har med vekslende flertall gitt sin tilslutning til samtlige av regjeringens forslag, bortsett fra forslaget til endring av § 5 første ledd i konsesjonsloven om konsesjonsfrihet for den som erverver en tilgrensende eiedom som tilleggsjord eller -skog, og forslaget til ny § 12 a i jordloven om unntak fra søknadsplikt ved deling. Stortingets flertall gav videre sin tilslutning til et forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet om at § 4 annet ledd i konsesjonsloven oppheves. Stortingets flertall vedtok også å støtte et forslag fra Venstre om å be regjeringen utrede konsekvensene av en videre liberalisering av konsesjonsplikten utover de lovmessige endringer som nå vedtas for rene skogeiendommer.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

  Andre behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 06.06.2017

  Behandlet tredje gang i Stortinget 19.06.2017