Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Prop. 92 L (2016-2017), Innst. 427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 427 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.). Stortinget har med vekslende flertall gitt sin tilslutning til samtlige av regjeringens forslag, bortsett fra forslaget til endring av § 5 første ledd i konsesjonsloven om konsesjonsfrihet for den som erverver en tilgrensende eiedom som tilleggsjord eller -skog, og forslaget til ny § 12 a i jordloven om unntak fra søknadsplikt ved deling. Stortingets flertall gav videre sin tilslutning til et forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet om at § 4 annet ledd i konsesjonsloven oppheves. Stortingets flertall vedtok også å støtte et forslag fra Venstre om å be regjeringen utrede konsekvensene av en videre liberalisering av konsesjonsplikten utover de lovmessige endringer som nå vedtas for rene skogeiendommer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet tredje gang i Stortinget 19.06.2017