Løse forslag til saken

Meld. St. 33 (2016-2017), Innst. 460 S (2016-2017)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 18 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen om beholde rammen i Nasjonal transportplan for perioden, men om å legge følgende endringer til grunn i det økonomiske opplegget for å lage en grønn nasjonal transportplan:

a) Redusere rammefordelingen til vegformål med 155 milliarder i sum periode 1 og 2 og omprioritere som følger:

i) Innenfor den reduserte rammen, prioritere opp følgende poster med til sammen 30,5 milliarder, fordelt slik:

Post 30 Riksveginvesteringer: Bymiljøavtaler, + 7,5 milliarder
Post 30 Riksveginvesteringer: Programområdetiltak, + 9 milliarder
Post 30 Riksveginvesteringer: Nasjonale turistveier, + 0,5 milliarder
Post 31 Rassikring riksveier, + 1 milliard
Post 62 Skredsikring til fylkesveier, + 5 milliarder
Post 63 Gang- og sykkelveier, + 4 milliarder
Post 72 Kjøp av riksveiferjetjenester, + 1,5 milliarder

Tilskudd til fylkesveger, inkl. tunnelsikkerhetsforskriften, + 2 milliarder

ii) Prioritere ned og effektivisere følgende poster med til sammen 185,5 milliarder på rammefordelingen til vegformål:

Post 23 Drift og vedlikehold, redusere med 8 milliarder
Post 29 Vederlag til OPS, redusere med 15,5 milliarder
Post 30 Riksveginvesteringer: Store prosjekter, redusere med 82 milliarder
Post 30 Riksveginvesteringer: Planlegging av grunnerverv, redusere med 14 milliarder
Kap. 1321 Nye Veier AS, redusere med 60 milliarder
Kap. 1330, post 75 Tilskudd for reduserte bompenger utenfor byområdene, redusere med 6 milliarder

b) Opprett nytt punkt i den statlige rammefordelingen:

Frigjorte midler fra Avinor, med kr 20 milliarder i sum for periode 1. Beløpet tilsvarer overskuddet fra den kommersielle driften til Avinor.

c) Øke rammefordelingen til jernbaneformål for periode med 128 milliarder i sum for periode 1 og 2.
Dette innebærer fullføring av alle påbegynte prosjekter som Ytre IC, inkl Genistreken, KVU-Oslonavet, hele strekningen mellom Arna og Voss og Jærbanen i perioden, samt å sette av mer til godstiltak, vedlikehold, og starte på flere nye prosjekter som dobbeltspor på Trønderbanen, Nord-Norgebanen og lyntogtraseer.
d) Øke rammebevilgningen til kystforvaltning med 4,5 milliarder i sum for periode 1 og 2.

Øremerkes til elektrifisering og for å få mer gods fra vei til sjø.

e) Øke rammen for post 1330 post 63, Særskilte tilskudd til store kollektivprosjekter, under “Særskilte transporttiltak” med 39 milliarder i sum for periode 1 og 2. Dette skal gå til å øke tilskuddsandelen fra 50 til 80 på store kollektivprosjekter i byene, å øke antallet byer under byvekstavtaler og til å finansiere flere prosjekter.
f) Øke rammefordelingen til Nye NTP-tiltak med 3,5 milliarder sum for periode 1 og 2. Herunder prioritere ned post 1311, post 70, øremerket ny lufthavn i Mo i Rana, og lansere to nye satsinger:

- Uttesting og innkjøp av elektriske fly, særlig i Finnmark og Nord-Norge.
- En ny tilskuddsordningen for å elektrifisere hurtigbåtene langs kysten.

Forslag nr. 19 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber Regjeringen om å gjøre følgende endringer i planleggingen av luftfartssektoren i Norge:

- inkludere Avinors samlede virksomhet, herunder alle kapasitetsendringer, utbygginger, o.l. på alle lufthavner i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan
- sørge for at det kommersielle overskuddet fra Avinors virksomhet overføres statsbudsjettet og disponeres og rapporteres innenfor rammen av samferdselsprioriteringer gitt fra Nasjonal transportplan
- utsette alle videre planer om og utbygginger som gir økt kapasitet i luftfarten frem til flytrafikken i hovedsak foregår uten klimabelastninger.
- legge ned taxfreeordningen så raskt som mulig

Forslag nr. 20 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen om å legge fram et eller flere reelle scenarier for hvordan prioriteringer i Nasjonal transportplan kan oppnå målet om 40 % kutt i klimagassutslippene fra ikke-kvotepliktig sektor innen 2030 i forhold til utslippene i 1990, med realistiske anslag for teknologiutvikling og utvikling i transportbehov og -vaner.

Forslag nr. 21 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber Regjeringen i 2018 legge fram en revidert Nasjonal transportplan basert på fire overordnede føringer:

- NTP skal sørge for at samferdselssektoren fra starten av perioden bidrar minimum med sin proporsjonale andel til en nasjonal utslippsbane som gir minst 40 % kutt i klimagassutslippene fra ikke-kvotepliktig sektor innen 2030 i forhold til utslippene i 1990
- NTP skal både tidsmessig og økonomisk prioritere utbygging av sykkelveier og sykkel- og gangstier i hele landet, utbygging av kollektivtrafikk, omstilling til en utslippsfri vei-, kyst- og flytrafikk, vedlikehold og rassikring, framfor utbygging nye veier og flyplasser
- NTP skal i større grad planlegge med og legge til rette for effektivitetsgevinster og lavere investeringsbehov i infrastruktur som følge innfasing av selvkjøringsteknologier, kunstig intelligens og ubemannet teknologi.
- NTP skal i større grad innrettes på og legge til rette for tids- og kostnadseffektivisering av utbygging av infrastruktur for kollektivtransport

Forslag nr. 22 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen øke den statlige andelen til store kollektivprosjekter fra 50 til 80 prosent.

Forslag nr. 23 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen om å stanse planlegging og byggingen av store kapasitetsøkende motorveiprosjekt i og rundt byene.

Forslag nr. 24 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen stimulere til bilfrie sentrum og redusert person- og nyttetrafikk på veiene i og gjennom byene.

Forslag nr. 25 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2018 opprette en teknologipott til utprøving av selvkjørende busser og kombinerte mobilitetsløsninger.

Forslag nr. 26 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Løse forslag nr 26 SV
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 27 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Statens vegvesen overta et helhetlig ansvar for planlegging og etablering av ladeinfrastruktur til elektrifisering av bilparken.

Forslag nr. 28 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen innføre forsøk med bompenger på eldre lastebiler i Oslofjordtunnelen som et trafikkregulerende tiltak.

Forslag nr. 29 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stanse videre arbeid med Hordfast.

Forslag nr. 30 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen igangsette utbygging av Arna-Stanghelle parallelt med jernbaneutbygging i 2021.

Forslag nr. 31 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stanse videre arbeid med Møreaksen og igangsette utredning av Romsdalsaksen.

Forslag nr. 32 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at Sotrasambandet bygges med ett felt forbeholdt kollektivtrafikk/samkjøring i begge retninger.

Forslag nr. 33 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen avvikle Nye Veier som AS og underlegge organisasjonen Statens vegvesens kontroll. Prosjektporteføljen gjennomgås, med sikte på å nedskalere eller stanse veiprosjekter som svekker grunnlaget for kollektivløsninger og godsløsninger på jernbane. Lønninger bringes i tråd med øvrig lønnsnivå i Statens vegvesen.

Forslag nr. 34 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget opphever vedtak 692-695 (2016-2017), og ber regjeringen om at videre arbeid med Rogfast stanses.

Forslag nr. 35 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen utrede å innføre veiprising med forhåndsinnbetaling for all tungtransport som et alternativ til kjøreveisavgifter på drivstoff, der det differensieres mellom EURO-klasse på bilene.

Forslag nr. 36 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget overfører planleggingskapasitet fra Statens vegvesen til BaneNOR.

Forslag nr. 37 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i fremlegg til Nasjonalbudsjett for 2018 legge frem et forslag om kjøpsavgifter og årsavgifter på tungtransport for å stimulere til nullutslippsløsninger i kjøretøyparken.

Forslag nr. 38 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen om å lage et veikart for å for å la staten igjen overta hoveddelen av drifts- og vedlikeholdsarbeidet for riksveiene, til en rimeligere kostnad.

Forslag nr. 39 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjering utrede en felles transportetat.

Forslag nr. 40 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget opphever vedtak 548-550 (2016-2017), og ber regjeringen stanse videre arbeid med firefelts motorvei E16 Bjørum-Skaret og i stedet planlegge for 2-3-felts vei.

Forslag nr. 41 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget opphever vedtak 538-541 (2016-2017), og ber regjeringen revidere prosjektet til et trygt veiprosjekt med inntil 3-felts standard.

Forslag nr. 42 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget opphever vedtak 210-2013 (2015-2016), og ber regjeringen revidere planene slik at E6 Kolomoen-Moelv bygges som en 2-3-felts vei.

Forslag nr. 43 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at alle jernbanestrekninger planlegges og utbygges for en hastighet på minst 250/300 km/t.

Forslag nr. 44 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen igangsette bygging av Arna-Stanghelle i 2021.

Forslag nr. 45 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen igangsette bygging av Ringeriksbanen i 2019.

Forslag nr. 46 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen starte planlegging av elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen med sikte på oppstart i første planperiode.

Forslag nr. 47 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen realisere Trønderbanen som en funksjonelt dobbelsporet bane snarest mulig.

Forslag nr. 48 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at alle ytre InterCity-strekningene står ferdig i 2030 i tråd med gjeldende Nasjonal transportplan.

Forslag nr. 49 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen forsere arbeidet med de indre InterCity-strekningene i første planperiode, slik at det blir mulig å fullføre de ytre InterCity-strekningene i 2030 i tråd med gjeldende Nasjonal transportplan.

Forslag nr. 50 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen arbeide for raskere fremdrift for bygging av Oslotunnelen.

Forslag nr. 51 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen planlegge for oppstart av Bislettunnel i andre planperiode.

Forslag nr. 52 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for forsterking av lokaljernbanenettet i det sentrale østlandsområdet.

Forslag nr. 53 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen planlegging for sammenkopling av Gjøvikbanen og Dovrebanen med mål om å realisere prosjektet i andre planperiode.

Forslag nr. 54 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen realisere dobbeltspor for Ofotbanen i andre planperiode i samarbeid med svenske myndigheter.

Forslag nr. 55 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen igangsette en konseptvalgsutredning av Tromsbanen i første planperiode for kommende Nasjonal transportplan.

Forslag nr. 56 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen som hovedregel bruke bompenger til delfinansiering av jernbaneutbygging av alle strekninger som konkurrerer med vei.

Forslag nr. 57 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen samarbeide aktivt med svenske myndigheter om en konseptvalgsutredning for lyntog mellom Oslo og Stockholm.

Forslag nr. 58 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i fremlegg til budsjett for 2018 styrke FoU-arbeidet for mer effektive byggeprosesser av jernbane/lyntog.

Forslag nr. 59 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stille krav om at alle diesellokomotiv går på biodrivstoff fra 1. januar 2019.

Forslag nr. 60 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre forsøk med at at person trafikken på Nordlandsbanen og Raumabanen drives med hydrogenlokomotiv snarest mulig og senest fra 2020.

Forslag nr. 61 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen snarest mulig gjennomføre en KVU om høyhastighetsbane i et flerbrukskonsept mellom Oslo (Hamar) og Trondheim.

Forslag nr. 62 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen etablere et Lyntogselskap SF som skal stå for planlegging, prosjektering, utbygging og tilrettelegging for drift av lyntog i et flerbrukskonsept, mellom byer i Norge og med hovedstedene i Norge og Danmark. Lyntogselskapet får i oppdrag å utarbeide en nasjonal plan for et lyntognett der de første strekningene blir gjort klare for prinsippvedtak om bygging i kommende stortingsperiode.

Forslag nr. 63 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om en øremerket flyavgift mellom de største byene for å finansiere utredning, planlegging og bygging av lyntogbaner i Norge.

Forslag nr. 64 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen gjennomføre utbedring av Tinnosbanen i løpet av første planperiode.

Forslag nr. 65 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen forsere videre arbeid Ålgårdbanen i første planperiode.

Forslag nr. 66 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen igangsette bygging av Jærbanen i andre planperiode.

Forslag nr. 67 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stanse anbudsprosessene på persontrafikken i jernbanesektoren.

Forslag nr. 68 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen snarest mulig gi NSB ansvar for både trafikkplanlegging for persontransporten og ansvar for eget materiell.

Forslag nr. 69 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en organisering av jernbanen i Norge i ett integrert selskap.

Forslag nr. 70 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen Kystverket igangsette en nasjonal planlegging og etablering av infrastruktur for landstrøm i samarbeid med lokale havner, med sikte på å tilby landstrøm til elektrifisering av kysttransporten.

Forslag nr. 71 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å etablere en konkurranse med sikte på å få i drift en hydrogendrevet transportrute til sjøs mellom norske eller norsk og utenlandsk havn.

Forslag nr. 72 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stille krav gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser om at alle fergeruter og passasjerbåtruter skal være lav- og nullutslipp der teknologien tillater dette.

Forslag nr. 73 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stille krav om nullutslipp for alle turistfartøy i alle verdensarvfjorder og andre fjorder med cruiseskiptrafikk.

Forslag nr. 74 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stille krav om at alle supplyskip skal være klargjort for landstrøm fra 2020.

Forslag nr. 75 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stille krav om at alle cruiseskip skal være klargjort for landstrøm fra 2021.

Forslag nr. 76 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen pålegge oljeindustrien å etterspørre BAT, samt lav- og nullutslippsløsninger for all drift av offshore supplyvirksomhet.

Forslag nr. 77 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sørge for at det vedtatte biodrivstoffpåbudet i innenriks skipsfart trer i kraft fra 2019.

Forslag nr. 78 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen prioritere å sikre kystruten Bergen-Kirkenes tilgang til landstrøm i alle havner der den ligger i minst 3 timer minst en vei.

Forslag nr. 79 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sørge for at kommende anbud kystruten Bergen-Kirkenes baseres på nullutslippsteknologi/-drivstoff.

Forslag nr. 80 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stille krav gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser om at alle kollektivanbud skal være basert på nullutslippsteknologi og drivstoff i 2025.

Forslag nr. 81 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stille krav gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser om at alle transporttjenester til det offentlige skal kreve lav- og nullutslippsteknologi og -drivstoff.

Forslag nr. 82 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stille krav gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser om at all kjøp av biler, tyngre kjøretøyer og andre transportmidler skal være lav- og nullutslippsteknologi så sant teknologien gjør det mulig.

Forslag nr. 83 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at næringslivets CO2-fond baseres på avtale mellom stat og næringslivet, slik næringslivets NOx-fond fungerer, med mål om redusere tilstrekkelig med utslipp til at utslipp fra transport- og fiskerinæringen kan reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå.

Forslag nr. 84 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal veileder for parkeringspolitikk i byområdene. Veilederen skal utformes som en nasjonal maksimal parkeringsnorm slik at den er en statlig planretningslinje med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Forslag nr. 85 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at staten i sin lokalisering av egen virksomhet legger avgjørende vekt på å redusere samfunnets transportbehov.

Forslag nr. 86 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen pålegge offentlige virksomheter en systematisk kartlegging av transportkonsekvenser som en del av beslutningsgrunnlaget før lokalisering av slike virksomheter.

Forslag nr. 87 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at statlige virksomheter følger kommunalt fastsatte parkeringsnormer.

Forslag nr. 88 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen utvide tilbudet om bymiljøavtaler til flere byer, i tråd med fagetatenes anbefaling.

Forslag nr. 89 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at nyttetransport og gjennomgangstrafikk inkluderes i målene om begrensning av biltrafikken i byene.

Forslag nr. 90 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen skjerpe målsettingen med bymiljøavtalene slik at målet blir å redusere samlet biltrafikk.

Forslag nr. 91 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen forbedre metodikken som skal sikre at bymiljøavtalene når målsettingene om begrensning av biltrafikken, samt hvilke virkemidler man har når målene ikke nås, og legge fram en sak for Stortinget om dette.

Forslag nr. 92 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen bedre fylkeskommunenes finansiering av drift av kollektivtrafikken gjennom å sikre at bymiljøavtalene også kan brukes til drift av kollektivtransporten.

Forslag nr. 93 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at staten bidrar med inntil 70 prosent av finansieringen av store kollektivinvesteringer i de store byene, mot at byene forplikter seg til tiltak for begrensning av biltrafikken gjennom bymiljøavtaler.

Forslag nr. 94 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at en baneløsning for nedre Romerike og tverrforbindelse i Groruddalen, gis finansiering gjennom en bymiljøavtale, der de inngår som en del av en strategi for å redusere biltrafikken i regionen.

Forslag nr. 95 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en ordning med avgift på gods som fraktes med bil for å finansiere belønning for frakt av gods på bane eller kjøl, i tråd med anbefalingene fra utvalget for godsstrategi.

Forslag nr. 96 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen påse at Avinors arbeid med å planlegge en tredje rullebane på Gardermoen stanses.

Forslag nr. 97 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stanse Avinors arbeid med å planlegge en andre rullebane på Flesland.

Forslag nr. 98 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen avskaffe taxfreeordningen og kommer tilbake med ulike forslag til dette i forbindelse med fremlegg av statsbudsjettet for 2018. Avinors flyplassavgifter omlegges slik at kortbanenettet ikke får økte samlede avgifter.

Forslag nr. 99 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremlegg til statsbudsjett for 2018 legge frem forslag om en passasjeravgift på utenlandsreiser basert på flytype og distanse for å bidra til klimagassreduksjoner.

Forslag nr. 100 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i fremlegg til statsbudsjett for 2018 innføre et forbrukskrav på biodrivstoff på innenlands flyvninger som sikrer at en nærmere fastsatt andel av drivstoffet som brukes er biodrivstoff.

Forslag nr. 101 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen stille krav om lavutslippsteknologi og biodrivstoff ved kjøp av flyruter på kortbanenettet.

Forslag nr. 102 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen pålegge Avinor å forlenge rullebanen i Alta og betale kommunen det kommunen har forskuttert i løpet av perioden 2018-2021.

Forslag nr. 103 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen pålegge Avinor å forlenge rullebanen i Kirkenes i løpet av andre planperiode av NTP.

Forslag nr. 104 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen igangsette prosessen med å omgjøre Avinor til statlig foretak.