Løse forslag til saken

Prop. 7 L (2018-2019), Innst. 166 L (2018-2019), Lovvedtak 42 (2018-2019)

Forslag fremmet under første behandling

Forslag nr. 6 fra Lyngedal, Åsunn på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen vurdere en videreføring av dagens regler for kontroll ved erverv av betydelige eierandeler i VPS, jf. verdipapirregisterloven § 5-2.