Løse forslag til saken

Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)

Forslag nr. 5 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå tiltak for å øke gjenbruk og resirkulering av byggeavfall, infrastruktur som ikke lenger er i bruk (f.eks. nedgravde rør og kabler), samt annet bygge-, nærings- og husholdningsavfall, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Forslag nr. 6 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utrede hvordan avgangsmasser fra gruvedrift kan gjenbrukes i større grad enn i dag for å øke ressurseffektivitet og redusere behovet for deponi, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.