Løse forslag til saken

Meld. St. 24 (2019-2020), Innst. 73 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 12 fra Stensland, Sveinung på vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen etablere palliativ medisin som en medisinsk spesialitet, eller påbyggingsspesialitet som gir en formalisering av kompetanse i palliativ medisin med status som medisinsk spesialitet. Muligheten for å bygge på læringsmål/innhold fra ulike spesialiteter skal inngå i etableringen av den nye spesialiteten. Som en følge av dette må det opprettes kliniske utdanningsstillinger.