Løse forslag til saken

Dokument 3:4 (2020-2021), Innst. 396 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 1 fra Aydar, Seher på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede om forståelsen av begrepene «krig» eller «borgerkrig» i regjeringens erklæring av 1959 bør endres for å hindre salg av militært materiell til land som deltar i væpnede konflikter med store sivile lidelser, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Forslag nr. 2 fra Aydar, Seher på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede om skillet mellom varekategori A og B i retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål av 28. februar 1992 bør endres for bedre å sikre at norsk militært utstyr ikke brukes i strid med folkeretten.

Forslag nr. 3 fra Aydar, Seher på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at Utenriksdepartementet ved innvilgelse av lisens for eksport av militært materiell også vurderer fremtidig risiko for at dette materiellet kan bli brukt i strid med Norges internasjonale forpliktelser, slik Norge er forpliktet til etter FNs våpenhandelsavtale (ATT).

Forslag nr. 4 fra Aydar, Seher på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utøve sin eiermakt i våpenselskapet Nammo for å legge ned Nammos eksportkontor i De forente arabiske emirater, som deltar i krigen mot Jemen.

Forslag nr. 5 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sørge for en umiddelbar stans i all eksport av strategiske varer til land som deltar i borgerkrigen i Jemen.

Forslag nr. 6 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av det norske eksportkontrollregimet, herunder regelverk og den forvaltningsmessige siden av eksportkontrollen, for å sikre reell og etterprøvbar etterlevelse av Stortingets 1959-vedtak og 1997-presisering, samt av internasjonale forpliktelser. I tillegg skal utvalget vurdere hvorvidt det er behov for ytterligere presiseringer, i tråd med norske folkerettslige, humanitærrettslige og menneskerettslige forpliktelser.

Forslag nr. 7 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sørge for at det foretas en uavhengig gransking av eksporten av strategiske varer til landene som har deltatt i Jemen-krigen, med mandat til å undersøke risikoen for at norskproduserte strategiske varer har blitt brukt i Jemen-krigen.