Lov om endringer i visse lover vedrørende kommuner og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 14.11.1996 Innst. O. nr. 11 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1996