Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i visse lover som vedrører kommuner og fylkeskommuner (særlovprosjektets fase 2).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 11 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 51 (1995-96)
  • Dato: 14.11.1996
  • Utgiver: kommunalkomiteen