Lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.v.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 31.10.1996 Innst. O. nr. 8 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1996

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1996