Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.v.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 8 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 58 (1995-96)
  • Dato: 31.10.1996
  • Utgiver: kommunalkomiteen