Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i enkelte andre lover

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.11.1996 Innst. O. nr. 16 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1996