Midlertidig lov om arbeidsgivers avsetninger i Norges Bank og endringer i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Ot.prp. nr. 64 (1997-98), Innst. O. nr. 75 (1997-98), beslutning. O. nr. 78 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1998 Innst. O. nr. 75 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1998