Forslag oversendt fra Odelstingets møte 21. november 1997: (Jf. Innst. O. nr. 5) Stortinget ber Regjeringa sørge for at det blir gitt reglar om å auke likningstakstane for bustader, fritidshus og forretningseigedomar m.v. med 5 pst. med heimel i likningslova § 7-1

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt