Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover (samleproposisjon)

Ot.prp. nr. 59 (1997-98), Innst. O. nr. 5 (1998-99), beslutning. O. nr. 3 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 29.10.1998 Innst. O. nr. 5 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1998

   Behandlet i Odelstinget: 05.11.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.11.1998