Lov om endringar i straffelova m.m. (gjennomføring og samtykke til ratifikasjon av OECD-konvensjonen 21. november 1997 om motarbeiding av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve)

Ot.prp. nr. 66 (1997-98), Innst. O. nr. 1 (1998-99), beslutning. O. nr. 2 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.10.1998 Innst. O. nr. 1 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1998

   Behandlet i Odelstinget: 22.10.1998

   Behandlet i Lagtinget: 27.10.1998