Lov om offentlige anskaffelser

Ot.prp. nr. 71 (1997-98), Innst. O. nr. 27 (1998-99), beslutning. O. nr. 35 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.12.1998 Innst. O. nr. 27 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1998

   Behandlet i Odelstinget: 21.01.1999

   Behandlet i Lagtinget: 02.02.1999