Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

Ot.prp. nr. 75 (1997-98), Innst. O. nr. 25 (1998-99), beslutning. O. nr. 33 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1998 Innst. O. nr. 25 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1998

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1998