Lov om oppheving av lov om lærarutdanning av 8. juni 1973 nr. 49 og endringer i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 77 (1997-98), Innst. O. nr. 4 (1998-99), beslutning. O. nr. 4 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1998 Innst. O. nr. 4 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1998

   Behandlet i Odelstinget: 05.11.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.11.1998