Lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (begrensninger i adgangen for ansatte i finansinstitusjoner mv til å foreta handel i finansielle instrumenter for egen regning)

Ot.prp. nr. 84 (1997-98), Innst. O. nr. 57 (1998-99), beslutning. O. nr. 63 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.03.1999 Innst. O. nr. 57 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.1999

   Behandlet i Odelstinget: 22.04.1999

   Behandlet i Lagtinget: 27.04.1999