Lov om opphevelse av lov av 25. juni 1936 nr. 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper

Ot.prp. nr. 27 (1998-99), Innst. O. nr. 56 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1999 Innst. O. nr. 56 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1999

   Behandlet i Odelstinget: 25.03.1999