Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1998)

Ot.prp. nr. 4 (1998-99), Innst. O. nr. 21 (1998-99), beslutning. O. nr. 27 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1998 Innst. O. nr. 21 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1998

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1998