Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Kristin Krohn Devold og Bjørn Hernæs om lov om endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) (kriminell lavalder), om lov om endring i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) (rettshåndhevelsesarrest), lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 26 om lov om skadeserstatning (foreldres økonomiske ansvar), og tiltak for bekjempelse av voldskriminalitet og ungdomsgjenger.

Dokument nr. 8:18 (1998-99), unntatt forslag B. nr. 3, Innst. O. nr. 64 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Bjørn Hernæs, Kristin Krohn Devold, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.04.1999 Innst. O. nr. 64 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1999

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.1999