Lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.

Ot.prp. nr. 33 (1998-99), Innst. O. nr. 46 (1998-99), beslutning. O. nr. 53 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 25.02.1999 Innst. O. nr. 46 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 25.03.1999