Lov om endring i lov av 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar overfor reisende (jernbaneansvarslova)

Ot.prp. nr. 28 (1998-99), Innst. O. nr. 52 (1998-99), beslutning. O. nr. 60 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.03.1999 Innst. O. nr. 52 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.1999

   Behandlet i Odelstinget: 13.04.1999

   Behandlet i Lagtinget: 27.04.1999