Lov om endringer i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Ot.prp. nr. 30 (1998-99), Innst. O. nr. 59 (1998-99), beslutning. O. nr. 62 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.03.1999 Innst. O. nr. 59 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1999

   Behandlet i Odelstinget: 20.04.1999

   Behandlet i Lagtinget: 27.04.1999