Lov om endringer i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v.

Ot.prp. nr. 80 (1998-99), Innst. O. nr. 99 (1998-99), beslutning. O. nr. 100 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1999 Innst. O. nr. 99 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1999