Forslag oversendt fra Odelstingets møte 4. mai 1999: (Jf. Innst. O. nr. 63) "Stortinget ber Regjeringen vurdere en endring av straffeloven § 62 slik at det blir adgang til å idømme strengere maksimalstraff for flere forhold som pådømmes i konkurrens, enn dagens regel med en øvre grense på 1 1/2 ganger strafferammen for det alvorligste av de pådømte forhold gir adgang til."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet