Forslag fra stortingsrepresentantene Arild Hiim, Jorunn Ringstad, Anita Apeltun Sæle, Jan Simonsen og Lars Sponheim om endringer i lov av 6. april 1984 nr.17 - Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom og lov av 21. juni 1963 nr. 23 - Veglov

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arild Hiim, Jorunn Ringstad, Jan Simonsen, Lars Sponheim, Anita Apelthun Sæle Saken er behandlet i justiskomiteen


Innstilling avgitt 30.04.1997 Innst. O. nr. 65 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1997

   Behandlet i Odelstinget: 13.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1997