Midlertidig lov om forholdet til allmennaksjeloven m.m. i forbindelse med fusjon mellom Postbanken AS og Den norske Bank ASA

Ot.prp. nr. 76 (1998-99), Innst. O. nr. 93 (1998-99), beslutning. O. nr. 97 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1999 Innst. O. nr. 93 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1999