Lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Ot.prp. nr. 35 (1998-99)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet