Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 46 (1998-1999), Innst. O. nr. 8 (1999-2000), beslutning. O. nr. 9 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Samleproposisjon - forenkling og klargjøring Innstilling avgitt 04.11.1999 Innst. O. nr. 8 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.1999

   Behandlet i Lagtinget: 02.12.1999