Lov om endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

Ot.prp. nr. 50 (1998-1999), Innst. O. nr. 24 (1999-2000), beslutning. O. nr. 35 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1999 Innst. O. nr. 24 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999