Oppfølging av St.meld. nr. 41 (1994-95) (Klimameldingen-del II) og Innst. S. nr. 114 (1995-96)

St.prp. nr. 65 (1996-97) (Del II)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet