Lov om lotterier m.v. og Statens Lotteritilsyn (lotteriloven)

Ot.prp. nr. 84 (1998-1999), Innst. O. nr. 33 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. O. nr. 33 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999