Lov om opphevelse av lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank m.m (Overføring av Landbruksbankens oppgaver til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond)

Ot.prp. nr. 11 (1999-2000), beslutning. O. nr. 40 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. O. nr. 31 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999