Lov om endring i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødyktighed m.v. (gjennomføring av EØS-tilpasset rådsdirektiv 98/25/EF om havnestatskontroll)

Ot.prp. nr. 16 (1999-2000), Innst. O. nr. 28 (1999-2000), beslutning. O. nr. 43 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. O. nr. 28 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999