Lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 m.m.

Ot.prp. nr. 23 (1999-2000), Innst. O. nr. 41 (1999-2000), beslutning. O. nr. 49 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 27.01.2000 Innst. O. nr. 41 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2000

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.2000

   Behandlet i Lagtinget: 17.02.2000