Lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 26 (1999-2000), Innst. O. nr. 69 (1999-2000), beslutning. O. nr. 90 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2000 Innst. O. nr. 69 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.2000