Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1999)

Ot.prp. nr. 6 (1999-2000), Innst. O. nr. 23 (1999-2000), beslutning. O. nr. 32 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1999 Innst. O. nr. 23 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999