Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (bidrag til behandling i utlandet og fylkeskommunens plikt til dekning av behandlingsutgifter)

Ot.prp. nr. 22 (1997-98), Innst. O. nr. 21 (1997-98), beslutning. O. nr. 26 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.01.1998 Innst. O. nr. 21 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.1998

   Behandlet i Odelstinget: 19.02.1998

   Behandlet i Lagtinget: 12.03.1998