Lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover mm

Ot.prp. nr. 2 (1997-98), Innst. O. nr. 18 (1997-98), beslutning. O. nr. 22 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 18.12.1997 Innst. O. nr. 18 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1997

   Behandlet i Odelstinget: 22.01.1998

   Behandlet i Lagtinget: 19.02.1998