Innstilling frå næringskomiteen om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettleiingstenesta i fiskerinæringa og endringar i visse andre lover m.m.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 18 (1997-1998)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 2 (1997-98)
  • Dato: 18.12.1997
  • Utgiver: næringskomiteen
  • Sidetall: 10