Lov om endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 20 (1997-98), Innst. O. nr. 10 (1997-98), beslutning. O. nr. 15 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1997 Innst. O. nr. 10 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1997