Lov om endring i lov om interkommunale selskaper og lov om kommuner og fylkeskommuner

Ot.prp. nr. 18 (1999-2000), Innst. O. nr. 27 (1999-2000), beslutning. O. nr. 45 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. O. nr. 27 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999