Samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 172/1999 av 26. november 1999 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i den andre fasen av EU-handlingsprogrammet Leonardo da Vinci for yrkesretta opplæring (2000-2006)

St.prp. nr. 31 (1999-2000), Innst. S. nr. 97 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 27.01.2000 Innst. S. nr. 97 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2000

   Behandlet i Stortinget: 08.02.2000