Lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Ot.prp. nr. 22 (1999-2000), Innst. O. nr. 42 (1999-2000), beslutning. O. nr. 51 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 27.01.2000 Innst. O. nr. 42 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2000

   Behandlet i Odelstinget: 08.02.2000

   Behandlet i Lagtinget: 17.02.2000